قراردادن بیش از حد ظروف در دستگاه

قرار دادن بیش از حد ظروف در داخل دستگاه