مناسب بودن برای فضاهای کوچک و بزرگ

مناسب بودن برای فضاهای کوچک و بزرگ