روشنایی بیش_تر تلویزیون QD-OLED نسبت به مدل_ معمولی