مشکل گرم نکردن کولرهای گازی

چرا کولرگازی گرم نمی کند