میزان آفتابگیر بودن محیط

میزان آفتابگیر بودن محیط