تلویزیون گیمینگ باید چه ویژگی_هایی داشته باشد؟

تلویزیون گیمینگ باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟