چرا کولر گازی با صدای زیاد کار می‌کند؟

 چرا کولر گازی با صدای زیاد کار می‌کند؟