تفاوت شوینده های ماشین ظرفشویی

تفاوت شوینده های ماشین ظرفشویی از جمله پودر، قرص و ژل در چیست؟