تفاوت بین مایع لباسشویی و پودر لباسشویی

مایع لباسشویی یا پودر لباسشویی؟ کدام بهتر است؟