تمیز نکردن ظرف ها قبل از قرار دادن در ماشین

تمیز نکردن ظرف ها قبل از قرار دادن در ماشین