قیمت تلویزیون 65TU000 سامسونگ

قیمت تلویزیزون سامسونگ 65TU8000 در بانه